Privacyverklaring - Focus op orde

Privacyverklaring van Focus op orde

Focus op orde verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Focus op orde omgaat met jouw persoonsgegevens, waarvoor we deze gebruiken en hoe we jouw gegevens beschermen.

Contactgegevens:

Focus op orde
Christa de Bos
Geert Knolweg 37
8501 MJ Joure
06 15537718
info@focusoporde.nl
www.focusoporde.nl

Christa de Bos is de Functionaris gegevensbescherming van Focus op orde.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Focus op orde verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over je  activiteiten op onze website (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Focus op orde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Alleen als de aard van de dienstverlening dit noodzakelijk maakt bijvoorbeeld relevante gezondheidsgegevens.
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@focusoporde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Alleen in het kader van gecontracteerde dienstverlening: burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Focus op orde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Focus op orde analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren, zonder koppeling aan naam/adres
 • Focus op orde verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Focus op orde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Focus op orde) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Focus op orde bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Focus op orde verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Focus op orde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Focus op orde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens doen door schriftelijk [contact] op te nemen met Focus op orde.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Focus op orde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Focus op orde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact met ons op.